Wyznaczamy nowe kierunki superwizji pracy socjalnej

 

Patrz na wszystkie trudności jako na możliwości stworzenia czegoś nowego, uczenia się i wzrastania dzięki kreatywnemu reagowaniu

 

 Virginia Satir

 

Dowiedz się wiecej o nasKontakt do nas

Polskie Towarzystwo
Superwizji Pracy Socjalnej
powstało w 2015 roku

Jesteśmy organizacją non-profit. Nasza misja to upowszechnianie idei superwizji w pomocy społecznej oraz działanie na rzecz profesjonalizacji superwizji. Towarzystwo tworzą profesjonaliści zajmujący się teorią i praktyką superwizji pracy socjalnej.

Promocja idei superwizji

Prowadzenie kampanii promocyjnych i społecznych, opracowywanie i rozpowszechnianie publikacji

Rozwój teorii i praktyki

Inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych i edukacyjnych, upowszechnianie dobrych praktyk

Podnoszenie jakości usług

Organizowanie i udostępnianie wsparcia dla superwizorów, standaryzowanie usług, certyfikowanie ich jakości

Czym jest superwizja pracy socjalnej?

Superwizja pracy socjalnej to szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy służący rozwiązaniu trudności merytorycznych    i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy. To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback). Warunkiem powodzenia tak zaplanowanego przedsięwzięcia jest zgoda uczestników superwizji na ujawnienie swoich doświadczeń w pracy z ludźmi i na ich analizę (Wódz, Leśniak-Berek, 2007)

Superwizja pracy socjalnej okiem eksperta

Superwizja pracy socjalnej to dla mnie cenne narzędzie. Podczas spotkań superwizyjnych mam poczucie wsparcia, zespołowej „burzy mózgów” i szukania rozwiązań. Czuję się bezpieczna wiedząc, że nie będę oceniana ani krytykowana za dotychczasowe działania podejmowane w ramach pracy z rodzinami. Uczestnictwo w tych spotkaniach pozwala na zdobycie wiedzy poprzez naukę na konkretnych przykładach. Ważne jest to, że z każdego spotkania wychodzę z propozycjami nowych rozwiązań, co ułatwia mi dalszą pracę

Beata Kisiel

„W kalendarzu CUS w Myślenicach, superwizja dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i kadry zarządzającej od 2018 roku zajmuje stałe i ważne miejsce. Dla mnie to czas refleksji nad omawianą sytuacją, czas na ujawnienie własnych uczuć, sformułowanie oczekiwań i impuls do zaplanowania dalszych działań, realizacji celów, wdrażania zmian. Ta istotna forma wsparcia jest narzędziem doskonalenia naszych kompetencji zawodowych, pozyskiwania wiedzy i umiejętności, umożliwiającym wymianę doświadczeń oraz budowanie relacji w grupie”

Małgorzata Aleksandrowicz

„Superwizja pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej umożliwia refleksję nad metodycznym działaniem asystenta z rodziną i poziomem współpracy z kooperantami. Służy zarówno podniesieniu jakości usługi, jak i profesjonalizacji zawodu asystent rodziny. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny czyni starania, by zapis o obowiązku pracodawcy do zagwarantowania asystentom rodziny i koordynatorom zespołu asysty rodzinnej korzystania z superwizji znalazł się w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”

Izabela Krasiejko

W naszej bazie znajduje się obecnie 

Poszukujesz superwizora, metodyka lub szkoleniowca w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej? Znajdziesz go u nas!

certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej

Metodyków i szkoleniowców w obszarze pracy socjalnej

Etyka w superwizji pracy socjalnej

Superwizja pracy socjalnej jest samodzielnym zawodem zaufania publicznego. Nie ulega wątpliwości, że od superwizorów powinniśmy wymagać nie tylko profesjonalnych kompetencji warsztatowych i szerokiej wiedzy z zakresu pomocy społecznej, ale także szczególnej wrażliwości etycznej i umiejętności dbania o dobro zarówno uczestników superwizji, jak i ich klientów.

Aktualności

Współpraca z UNICEF

Współpraca z UNICEF

Spotkaliśmy się w Poznaniu

Nowi superwizorzy

Liczba superwizji w Polsce

Nasze projekty

Konferencja Jubileuszowa

Współpraca z UNICEF

Projekt z UNICEF

Kodeks etyczny superwizora

Superwizja superwizorów

Zapisz się na nasz newsletter

Standardy Superwizji Pracy Socjalnej

W Polsce nie istnieje standard krajowego modelu superwizji, rozumiany jako zestaw obowiązujących norm związanych z profesjonalnym wprowadzaniem superwizji do systemu pomocy społecznej. W praktyce funkcjonują różne modele realizacji superwizji opisane w literaturze przedmiotu, uzupełnione o zapisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z 20.12.2016r. Poz. 2087)

Władze

 Poznaj Władze Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej.
W tym składzie pracujemy dla Was od października 2021 roku.

Maciej Sosnowski

Maciej Sosnowski

Prezes Zarządu PTSPS

Marek Jaros

Marek Jaros

Członek Zarządu PTSPS

Marek Lasota

Marek Lasota

Członek Zarządu PTSPS

Renata Lenard

Renata Lenard

Komisja Rewizyjna

Anna Olech

Anna Olech

Komisja Rewizyjna

Gabriela Konarzewska

Gabriela Konarzewska

Komisja Rewizyjna

Mówią o superwizji pracy socjalnej

„Superwizja jest ważnym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Może ona istotnie ułatwić, pomóc w zmianie stylu kierowania poprzez m.in. zwiększenie partycypacji pracowników w zarządzaniu, tworzenie zespołów zadaniowych, uelastycznienie struktur organizacyjnych itp.”

Jerzy Krzyszkowski

„Superwizja to niewątpliwie zwiększanie samoświadomości w pracy zawodowej lecz nie tylko …dla mnie to także rozwój samego siebie, możliwość przeanalizowania własnych postępowań, działań, zachowań… mówiąc krótko: „Superwizuj się a otworzysz przed sobą nowe ścieżki”

Ewa Błędowska

„Potrzebujemy wspólnie zadbać, by przywrócić zaufanie do superwizji wśród pracowników socjalnych i uczynić superwizję faktycznie dostępną dla wszystkich pomagających”

Paweł Maczyński

Przewodniczący, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

Nasi partnerzy

Dane Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo
Superwizji Pracy Socjalnej

ul. Wojciecha Górskiego 1/36
00-033 Warszawa
biuro @ ptsps.pl

Osoba zaufania

osobazaufania @ ptsps.pl

Adres do korespondencji:

Skrytka Pocztowa nr 180
00-001 Warszawa

NIP 5213695678
REGON 361397532
KRS 0000555919

mbank
51 1140 2004 0000 3202 8248 8179

Zostaw wiadomość

12 + 11 =