Zakres obowiązków:

-stworzenie  projektu strony internetowej,

-zaprojektowanie struktury funkcjonowania strony internetowej we współpracy z zespołem zarządzającym organizacji,

-support techniczny strony przez 2 miesiące po jej oddaniu do użytkowania (w razie problemów technicznych).

 

Profil kandydatki/kandydata:

-doświadczenie w projektowaniu stron internetowych,

-znajomość programów graficznych koniecznych do zaprojektowania strony internetowej,

-umiejętność dostosowywania grafiki do treści,

-umiejętność wykonania strony internetowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, umiejętność stworzenia zewnętrznych pluginów lub integracji, np. czat,

-utworzenie strony internetowej w dwóch wersjach językowych (polski, angielski).

Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 3 podobne zamówienia o wartości min. 30 000 zł brutto.

Zamówienia te powinny polegać na stworzeniu w pełni funkcjonalnych stron internetowych, które zamawiający chciałby zobaczyć. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca musi złożyć: wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług lub oświadczenie dotyczące wykonania takich usług.

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:

Wykonawca musi dysponować odpowiednim wyposażeniem lub urządzeniami technicznymi dostępnymi mu w celu wykonania zamówienia, a także odpowiednim zapleczem specjalistów, jeśli sam nie potrafi wykonać usługi w ramach tworzenia strony internetowej.

Ogłoszenie odnosi się do wykonania projektu i strony internetowej Stowarzyszenia we współpracy z zespołem zarządzającym w organizacji.

Warunki realizacji zamówienia

Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Usługa powinna być wykonana przez Wykonawcę nie później, niż do 30.01.2023 r.

(z wyłączeniem świadczenia usługi wsparcia technicznego i wsparcia w zakresie rozwoju strony (opieki serwisowej), która będzie realizowana od momentu uruchomienia serwisu do końca  marca 2023 r.).

Termin gwarancji: 24 miesiące od zakończenia realizacji zamówienia.

 

PTSPS zastrzega sobie wybór wykonawcy biorąc pod uwagę wycenę oraz jakość usługi (wcześniej przygotowane strony internetowe).

Nasza polityka

PTSPS zobowiązuje się do uwzględnienia wszystkich kandydatów, bez względu na ich rasę/pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową, orientację seksualną, religię, narodowość, pochodzenie społeczno-ekonomiczne lub jakiekolwiek inne cechy osobiste.

 

​​PTSPS stosuje politykę zerowej tolerancji dla zachowań niezgodnych z celami i zadaniami PTSPS, w tym wykorzystywania i przemocy na tle seksualnym (PSEA), molestowania seksualnego, nadużycia władzy i dyskryminacji. PTSPS zobowiązuje się do promowania ochrony i bezpieczeństwa wszystkich pracowników, współpracowników i beneficjentów. W związku z tym wybrani kandydaci mogą być proszeni o referencje i podlegać sprawdzeniu w rejestrze przestępstw na tle seksualnym, oczekuje się od nich przestrzegania standardów i zasad przyjętych przez PTSPS.

Załącznik RODO

Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – PTSPS z siedzibą przy ul. W. Górskiego 1/36, 00-033 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie aplikacji na adres e-mail: biuro @ ptsps.pl wraz z CV. Odpowiedzi na ofertę pracy należy składać do dnia 27.12. 2022 r. do godziny 23.59.